Lukkin Market

นโยบายทางธุรกิจ

heading-below

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
 3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า
 4. กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 6. สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้
ขั้นตอนการคืนสินค้า
 1. ลูกค้าส่งคำร้องขอมายัง Email:  ducken99@gmail.com  หรือ เบอร์โทร. 066-168-6666
 2. กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด
 3. ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน
ช่องทางการคืนสินค้า

บริษัท ดั๊กเคน (ประเทศไทย) จำกัด 10/25 หมู่ 5 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2.การยื่นคำร้องขอคืนเงิน
 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร
 2. เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

** หากพบมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์: 08:30-17:30น. เสาร์: 08:00-16:00น.
หรือ อีเมลล์ ducken99@gmail.com

Close menu
Close menu